Constitution


תקנון

ההתאחדות הישראלית לסוס ה"שגייה-ערבי"

 

 

1.              שם, מקום מושב, ושנת עסקים

1.              העמותה תיקרא "ההתאחדות הישראלית לסוס ה"שגייה-ערבי", ISAHS -.

2.              מקום מושב העמותה יהיה במקום מגוריו של המנכ"ל המכהן.

3.              שנת העסקים תהיה השנה הקלנדרית.

4.               העמותה תתקיים לתקופה בלתי מוגבלת.

 

 

2.              מטרות העמותה

1.              מטרות העמותה הנן האינטרסים של כל חבריה בתחום ההרבעה הספורט והתרבות. זוהי עמותת חברים העוסקים בקיום ועידוד הרבעת סוס ה"שגייה ערבי" (הרבעה והחזקת סוסי/ות הרבעה).

2.              העמותה עוסקת באופן בלעדי ומוחלט במטרות לטובת הכלל, ואינה שואפת לעשיית רווחים. האמצעים להשגת מטרות העמותה יגויסו מתוך דמי הרשמה, דמי חבר, הכנסות מאירועים, תרומות ותשלומים נוספים. היתרות ישמשו למטרות על פי התקנון בלבד.

3.              תחום פעילות העמותה הוא בישראל ובאזור המזרח התיכון. העמותה רשאית לפעול גם מחוץ לגבולות ישראל, במקרים בהם לא קיים במדינה מסוימת טיפול במסגרת ספר העדר והסדרי ההרבעה.

4.     לשם ביצוע מטרותיה, על העמותה ליישם את הצעדים כלהלן:

א.  העמותה תבצע את פעולות ההרבעה על פי תכנית הרבעה הקבועה בספר כללי ההרבעה שלה. הביצוע מופקד על מנהל ההרבעה והוא אחראי עליו.

 

 

             


ב.              העמותה מתחייבת לקבוע אילנות יוחסין על פי  ספר כללי ההרבעה, ולהנפיק אישורי הרבעה, במסגרת הוראות ספר העדר והוראות כל דין.

ג.              נוסח ספר כללי ההרבעה בנוסח שהתקבל על ידי הועד וועדת ההרבעה מהווה חלק בלתי נפרד של תקנון זה.

5.              העמותה רשאית להקים שותפות עם חברות, אשר מטרותיהן זהות או דומות למטרות העמותה, לייסד, לרכוש, לנהל חברות כנ"ל, או להסתפק בניהול השותפות.

6.   העמותה רואה עצמה כארגון תרבות, פיתוח והגנת הטבע והסביבה.

3.              חברות

העמותה מורכבת מחברים ומחברי כבוד.

1.              חבר עמותה יהיה כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או כל גוף משפטי -

א.              אשר ממלא אחר תנאיי ההרבעה ללא דופי, אשר מחזיק סוסים/ות למטרות הרבעה, או מפעיל תחנת הרבעה על פי עקרונות החזקת חיות נאותה, ואשר רשם לפחות סוס הרבעה אחד בעל אילן יוחסין מוכר בעמותה;

2.     או אשר בבעלותו סוס רשום (סוס מסורס, סייח) מגזע ה"שגייה-ערבי.

3.     חבר אשר תומך במטרות העמותה באופן רעיוני או כספי ושאינו בעל סוס/ה הרשומים בספר העדר.

במידה וחבר מן המניין חדל מלמלא אחר התנאים לחברות , עליו להודיע זאת לעמותה לאלתר ובדואר רשום.

2.              הועד יחליט על אישור בקשות להצטרפות כחברים מן המניין ושלא מן המניין, אותן יש למסור בכתב. במקרה של דחיית בקשה על ידי רוב חברי הועד, יקבל המבקש הודעה מנומקת. בהודעה יש גם להודיע לו, כי בקשה מחודשת תובא להחלטת אסיפת החברים[1] (אסיפה כללית שנתית), אשר תקבל את החלטתה ברוב רגיל. ניתן לדחות בקשה לחברות במיוחד במקרים בהם התקיימו, עוד בעת הגשת הבקשה, סיבות להוצאת המבקש מן העמותה.                                                

3.    חבר כבוד יהיה כל אדם אשר פעל רבות למען העמותה. הענקת תואר חבר כבוד תתבצע על פי בקשת הועד, על ידי האסיפה הכללית. חברי כבוד פטורים מתשלום דמי חבר.

4.   חברים מחוץ לישראל.

 


4.              סיום החברות

1.              החברות תסתיים:

א.              עם מותו של החבר, ובמקרה של אישיות משפטית, עם אבדן הכשירות המשפטית;

ב.              עם סיום חברות מרצון של חבר על ידי העברת הודעה מוקדמת בכתב למשרד העמותה, שלושה חודשים לפני סוף השנה הקלנדרית. במקרה של הודעה מאוחרת היא תיכנס לתוקף רק עם מועד הסיום הקרוב. תאריך מסירת ההודעה בבית הדואר הוא התאריך הקובע בעניין העמידה במועד;

ג.              כשחברים אשר אין עוד בבעלותם סוס בעל אילן יוחסין מאושר, אלה יאבדו את חברותם  עם סיום שנת העסקים השוטפת. חברים אלו ימשיכו להיות חברים, במידה ויודיעו לועד העמותה על רצונם להמשיך את חברותם ולשלם את דמי החבר.

ד.              עם שלילת חברותו של חבר בעמותה.

2.              חברות נשללת בהחלטת הועד. לפני קבלת ההחלטה תינתן לחבר, תוך פרק זמן מוגדר, הזדמנות לטעון את דבריו באופן אישי או בכתב. ההחלטה המנומקת על ההוצאה מן העמותה תועבר לחבר במכתב רשום. החבר רשאי לערער על החלטת הועד לשלילת חברותו בעמותה. הערעור יוגש בכתב לועד תוך 30 יום לאחר מסירת החלטת השלילה. ההחלטה הסופית תתקבל בבוררות.

3.              חברותו של חבר בעמותה תישלל ממנו במקרים להלן:

א.              עבירה על חוק הגנת החיות וחוק ההרבעה (חוק מחוזי);

ב.              במקרה של העברת נתונים כוזבים למנהל ספר העדר, בעת הפרת חובותיו של החבר כלפי העמותה, וכאשר לא ימולאו התנאים לעבודת הרבעה חסרת דופי;

ג.              במקרה של התנהגות בלתי מכובדת, הפוגעת בשם הטוב של העמותה;

ד.              כאשר החבר אינו משלם דמי חבר ואגרות, אף לאחר קביעת מועד של 30 יום, ובמידה ולא שילם החבר התחייבויות העומדות לפירעון;

ה.              כאשר החבר אשם בהצגה כוזבת במטרת הונאה, כלפי העמותה או בתהליכים בתחום ההרבעה;

ו.              במקרה של הפרה ביודעין של התחייבויות כלפי העמותה, לרבות פעולות הנוגדות את התקנון ואת  ספר כללי ההרבעה.

4.              סיום החברות מביא בעקבותיו את האובדן המיידי של זכויותיו של החבר, אך אינו משחרר אותו ממילוי התחייבויות כספיות כלפי העמותה.

5.              אסיפת החברים רשאית להחליט, בעקבות בקשת הועד, לשלול חברות כבוד מהסיבות המנויות בסעיף 3 לעיל.


5.              זכויותיהם וחובותיהם של חברי העמותה

1.              חברות הנה תנאי לטיפול במשימות וקבלת תפקידים בהתאם לתקנון. במידה וגוף משפטי ימלא תפקיד רשמי בעמותה, הוא ייוצג על ידי מיופה כוח אשר שמו יימסר.

א.              כל החברים וחברי הכבוד הנם בעלי זכויות שוות, והם זכאים לזכות דיבור, לזכות להגשת בקשות ולזכות הצבעה באסיפת החברים.

ב.              כל חבר מן המניין וכל חבר כבוד יוכל להיבחר על ידי אסיפת החברים במסגרת בחירות לתפקיד הנשיא ולחבר ועד.

2.              לכל החברים הזכות

א.              לדרוש ולקבל מן העמותה מידע, עצה או סיוע בביצוע תפקידים במסגרת התקנון;

ב.              להשתתף באירועי העמותה, ולעשות שימוש במתקני העמותה על פי ההוראות הניתנות בהתאם;

ג.              הפרת תנאי השימוש תהווה הפרת התחייבות משמעותית; חבר הגורם נזקים למתקני העמותה במסגרת השימוש בהם יישא בעלות הנזקים;

ד.              העמותה אינה ערבה לנזקים אשר ייגרמו לחבר כלשהו במסגרת השימוש במתקניה.

3.              החברים מתחייבים:

א.              לסייע לעמותה בהשגת מטרותיה, ולמנוע כל דבר העלול להזיק לשם הטוב ולאינטרסים של העמותה;

ב.              לציית לתקנונים ולתנאי ספר כללי ההרבעה של העמותה, כמו גם להחלטות גופיה;

ג.              לשלם במועד את דמי החבר השנתיים, האגרות וההוצאות תוך מועד של 4 שבועות לאחר קבלת החשבון. חבר אשר אינו עומד בהתחייבויותיו, רשאית העמותה לדרוש ממנו ריבית פיגורים על הסכום הנמצא בפיגור, ולחייב אותו בכל ההוצאות הקשורות בתזכורות ובגבייה;

ד.              להודיע למשרד העמותה לאלתר על כל שינוי מען;

ה.              למסור מידע על הסוסים הרשומים שלהם ועל צאצאיהם, וכן מידע רלוונטי לגבי ההרבעה, והנחשב כנחוץ לניהול ספר העדר;

ו.              להרשות את פרסום כל הנתונים הרלוונטיים להרבעה, והנתונים הספורטיביים, לגבי כל הסוסים אותם גידלו, שנמצאו או הנמצאים בחזקתם.


4.              יש לשלם דמי חבר ואגרות בגין שנת העסקים בה החלה או מסתיימת החברות על ידי סיום או שלילה.

5.              חבר אשר נמצא בפיגור בתשלום התחייבויותיו כלפי העמותה רשאי הועד לקבוע על השבתת חברותו.

6.              חבר אשר מפר את התקנון ספר כללי ההרבעה ונוהלי ההרבעה של העמותה, או כל החלטה של גופיה, חייב ינקוט הועד בצעדים מתאימים נגדו, לרבות שלילת חברותו בעמותה.

 

6.              ארגון וגופי העמותה

1.              העמותה תנוהל על ידי הגופים כלהלן:

א.              אסיפת החברים

ב.              ועד

ג.              ועדת ההרבעה

ד.              מפקח

ג.              בוררות

ד.              מבקר חשבונות

ה.              ועדה מיוחדת

2.              חברי הועד והועדות המיוחדות מבצעים את עבודתם למען העמותה ללא תמורה. ניתן לבקש מן העמותה החזר על הוצאות מזומנים. לא יקבל כל אדם טובות הנאה בגין הוצאות אשר אינן קשורות למטרות העמותה, או בגין שכ"ט גבוה מן הרגיל.

3.              חברי הועד והועדות מתחייבים למסור מסמכים, נתונים וחומר מידע לעמותה, ולא להתייחס לנזכר לעייל כאל רכוש פרטי.

 

7.              אסיפת חברים

1.              יש לקיים אסיפות חברים פעם בשנה בהנהלת הנשיא או ממלא מקומו.

2.     יש לזמן אסיפות  שלא מן המניין כאשר הועד רואה בכך צורך, או במידה

ו- 10% או יותר מכלל החברים מגיש בקשה מנומקת לכינוס כנ"ל.

3.              ההזמנה לאסיפת החברים תישלח לפחות 4 שבועות לפני המועד, ותפרט את סדר היום של האסיפה.

א.              מסמך המהווה ראיה למשלוח ההזמנות יהווה ראיה מספקת לעמידה במועד המשלוח.


4.              יש להעביר למשרד העמותה הצעות לסדר היום בכתב, לפחות שבועיים לפני קיום אסיפת החברים.

א.              מסמך המהווה ראיה למשלוח יהווה ראיה מספקת לעמידה במועדים.

5.              ניתן להביא בקשות, אשר אינן מופיעות על סדר היום, להצבעה רק במידה ורוב החברים הנוכחים ובעלי זכות ההצבעה תומכים בכך.

6.              המניין החוקי של אסיפת החברים לעריכת הצבעות וקבלת החלטות הוא מחצית מהחברים בעלי זכות הצבעה, או נציגיהם. במידה ולא קיים מניין חוקי בזמן אסיפת החברים, תתקיים האסיפה שלושים דקות מאוחר יותר עם אותו סדר יום, מבלי לקחת בחשבון את מספר החברים הנוכחים.

7.              כל חבר וכל חבר כבוד, הנוכחים, הנם בעלי קול אחד. ניתן להעביר את זכות ההצבעה בגין קולו של חבר בעזרת יפויי כוח בכתב. לגופים משפטיים זכות הצבעה שווה ערך לקול אחד בלבד. במקרה של חוב כספי כלפי העמותה, מושבתת זכות ההצבעה.

8.              ההצבעה תתקיים בגלוי, או בחשאי, במידה ומתקבלת בקשה לכך. הבקשה להצבעה חשאית חייבת להתקבל על ידי האסיפה בהצבעה גלויה.

9.              לאסיפת החברים התפקידים כלהלן, בין היתר:

א.              בחירה, מינוי של חברי הועד, חברי הועדות, ומבקר החשבונות, כמו גם אישור עסקאות חוזיות בין חברי הועד ומבקר החשבונות לבין העמותה;

2.     פיטורי המנכ"ל במקרה של הפרה חמורה של תקנון העמותה.

      החלטת פיטורין מתקבלת על ידי רוב של 2/3 של חברים בעלי זכות הצבעה                                                               הנוכחים באסיפת חברים;

           ג.  בחירת חברים לבית דין לבוררות;

ד.              בחירת מבקר החשבונות;

ה.              קבלת הדו"ח העסקי;

ו.              קבלת הדו"ח הפיננסי השנתי ודו"ח בדיקת החשבונות, כמו גם שחרור הועד והמפקח;

ז.              שינויי תקנון (ניתן להחליט על שינויים בתקנון רק במידה והם פורטו באופן סדיר בסדר היום של אסיפת החברים, ואם השינוי המילולי נמסר לחברים יחד עם ההזמנה לאסיפה);

ח.              קביעת דמי ההרשמה ודמי החבר השנתיים;

ט.              התייעצות לגבי בקשות על פי פסקאות 4 ו-5 של סעיף זה;

י.              הענקת ושלילת חברות כבוד;


10.              יש להכין פרוטוקולים של אסיפות החברים. יושב ראש האסיפה ורושם הפרוטוקול יחתמו עליהם.

11.              החלטה תהיה בעלת תוקף גם ללא אסיפת חברים, אם רוב רגיל של החברים מוסרים את הסכמתם להחלטה בכתב, ביוזמת הנשיא או המנכ"ל. עם זאת, בגין שינויי תקנון יידרש הסכם בכתב של רוב של 2/3 מן החברים מן המניין בעלי זכות הצבעה.

12.              הערכת עלויות.

13.              חיסול העמותה.

 

8.              הועד המנהל

1.               הועד מורכב מן הנשיא, מנכ"ל, מזכיר, ו 3- 0 חברי ועד נוספים.

א.              המנכ"ל, או אם נמנע ממנו, המזכיר, מזמן את ישיבות הועד, את אסיפות החברים, ואת ישיבות ועדת ההרבעה.

ב.              הנשיא, המנכ"ל, המזכיר והועד, נבחרים על ידי אסיפת החברים לתקופת כהונה של 3 שנים. הם מכהנים עד לקיום בחירות חדשות. בחירת ועד חדש לפני תום תקופה זו תיתכן רק מתוך סיבה חשובה. במידה ותתקיים בחירה כנ"ל במהלך אסיפה שלא מן המניין, יכהנו חברי הועד עד למועד הבחירה הרגיל הבא.

ג.              במידה וחבר ועד מפסיק את כהונתו, רשאי הנשיא או המנכ"ל לצרף במקומו חבר אחר בעל זכות להיבחר. צירוף זה יהיה כפוף לאישור הועד ולאישור אסיפת החברים הקרובה.

ד.              במידה וסיום כהונתם של חברים מותיר את הועד ללא כושר פעולה, יזמן המזכיר או הבחיר מבין חברי הוועד, לאלתר אסיפת חברים שלא מן המניין לבחירה חדשה של הועד. במידה וגם המזכיר וגם בחירי חברי הועד אינם כשירים לפעול, או שאינם בנמצא, יפנה כל חבר המזהה את מצב החירום לבית המשפט המוסמך עם בקשה למינויו של נאמן, אשר יזמן לאלתר אסיפת חברים שלא מן המניין.

ה.              לאסיפת החברים הזכות לפטר בכל עת את הועד כולו, או חברי ועד בודדים. הפיטורין ייכנסו לתוקף עם מינויו של הועד ו/או חבר הועד החדש.

ו.              חברי ועד המתפטרים מרצונם החופשי רשאים להיבחר שנית.

7.    חברי הועד רשאים להכריז בכל עת ובכתב על התפטרותם. את כתב ההתפטרות יש להפנות לועד. במקרה של התפטרות כל חברי הועד, יש להפנות את כתב ההתפטרות לאסיפת החברים. ההתפטרות תיכנס לתוקף רק עם בחירת ו/או צירוף היורש.                                                                                                                                                                                                   

          ח.   הועד המנהל בוחר את ועדת ההרבעה.

 

 

 

     2.    הועד המנהל ממלא תפקידים אשר אינם נשמרים או מועברים, על פי התקנון, לגופי עמותה אחרים. גופי העמותה רשאים לפעול רק במסגרת הסמכויות הניתנות להם. עם זאת, סמכות הייצוג כלפי כל צד ג' הנה בלתי מוגבלת ובלתי ניתנת להגבלה. לפיכך, הפרה מצדם גורמת לאחריות כל הגוף כלפי העמותה.

3.     הועד מקבל את החלטותיו על בסיס רוב רגיל. בעת שוויון קולות, יחליט הנשיא והמנכ"ל. ניתן לקבל החלטות גם בכתב, ו/או, בהתאם לתנאים טכניים ומשפטיים.

          יש להכין פרוטוקולים בגין כל ישיבה. יושב ראש הישיבה ורושם הפרוטוקול יחתמו        עליהם, והם יישמרו במאגר המסמכים של משרדי העמותה.

א.              במידה ונמנע ממנהל הפרוטוקול להשתתף בישיבה כלשהי, רשאי הועד אשר התאסף למנות אדם מתאים אחר לניהול הפרוטוקול. ניהול הפרוטוקול יכול להתבצע גם על ידי חבר הועד המנהל.

4.              לועד המנהל מניין חוקי עם נוכחות של 3 מחבריו.

א.              לכל חבר ועד קול אחד.

5.              הועד מתכנס על פי הצורך; יש לכנסו כאשר לפחות אחד מבין חבריו דורשים זאת. לישיבת הוועד קיים מניין חוקי עם נוכחות הנשיא המנכ"ל  והמזכיר.

6.              בעניין נושאים חשובים, אשר אמורים להיות מוצגים בפני אסיפת החברים, אך אשר הטיפול בהם אינו יכול להמתין עד לזימון אסיפת חברים כנ"ל, רשאי הועד לפעול בעצמו.

7.              הועד מסייע לנשיא בניהול העמותה. הוא מקבל את כל ההחלטות החשובות, והוא מבצע את החלטות אסיפת החברים.

              על תפקידיו המיוחדים של הועד נמנים:

א.              הוצאת ספר כללי ההרבעה;

ב.              הוצאת נהלים, אשר מחייבים אותו בנוסף לתקנון;

ג.              פיקוח על ניהול העסקים ומנהל תקין;

ד.              הנפקת הוראות ביצוע לתערוכות, בחינת יכולות, ואירועי מכירה;

ה.              מינוי ועדות;

ו.              קבלת והוצאת חברים;

ז.              העסקת המפקח , ובמקרה הצורך, העסקת עובדים, קביעת גובה השכר, וכן פיטורי עובדים;

           ח.  שיתוף פעולה עם עמותות סוסי השגייה- ערבים מחוץ לגבולות ישראל.


8.              הועד יערוך את ההכנות לאסיפות החברים, והן תכלולנה לפחות את הנקודות הבאות:

א.              קביעת המניין החוקי על ידי הנשיא או המנכ"ל;

ב.              דו"ח הנשיא, או אחד ממלאי מקומו, לגבי שנת העסקים שעברה

ג.              חובת הועד העקרונית להעברת מידע אינה מתקיימת אך ורק כלפי אסיפת החברים; הוא חייב בנוסף להכין דו"ח תוך ארבעה שבועות גם כאשר 10% מן החברים מגישים דרישה מנומקת לכך. במידה והעמותה מוציאה כתב עת משלה, קיימת חובה נוספת לכלול בו דו"ח שנתי קצר על פעילויותיה והתנהלותה הכספית של העמותה;

ד.              הצגת הדו"ח הכספי השנתי וסקירת נכסים על ידי המנכ"ל ו/או המפקח;

ה.              דו"ח מבקר החשבונות;

ו.              שחרור הועד והמפקח;

ז.              במידת הצורך, בחירה מחדש של הועד, חברי הועדה, מבקר החשבונות, וחברי בית הדין לבוררות;

ח.              טיפול בבקשות של חברים אשר הוגשו במועד;

ט.              שונות.

9.              המנכ"ל מטפל בכל ענייני העמותה, במידה והטיפול בהם לא הופקד בידי אחד מגופי העמותה האחרים.

הנשיא מייצג את העמותה במסגרת משפטית וחוץ-משפטית בייצוג יחיד. במידה

והוא נמנע מלייצג את העמותה, ייצגו אותה שני ממלא מקומו (המנכ"ל והמזכיר) יחד  אין צורך להוכיח את סיבת היעדרותו.

9.              ועדת ההרבעה

1.              ועדת ההרבעה מורכבת כלהלן:

              הנשיא, המנכ"ל ומנהל ההרבעה שיבחר על ידי הועד, לתקופת כהונה של 3 שנים.

2.              תפקידה של ועדת ההרבעה הוא הכנת והתאמת ספר כללי ההרבעה לתנאי גידול של בעלי החיים ובהתאם לחוק, וכן מתן ייעוץ לועד בכל ענייני ההרבעה.

3.              מקבלת החלטות בעניין ספר כללי ההרבעה. בנושאים המוגשים לועד למען קבלת החלטה, דרוש רוב של 2/3 של חברי ועדת ההרבעה הנוכחים.

4.              ועד העמותה ממנה מנהל פנקס אילן היוחסין של הסוסים/ות הרשומים בספר העדר, והוא האחראי לעבודת ההרבעה ולפיקוח על ניהול פנקס אילן היוחסין של סוסי/ות ההרבעה, וכן לקביעת תאריך לסימון הסייחים.

5.              ועדת ההרבעה מעבירה הצעות לועד.

6.              ועדת ההרבעה מתכנסת על פי הצורך.

 

 

7.              מנהל ההרבעה אחראי לעבודת ההרבעה במסגרת סמכותו. מנהל ההרבעה משתתף בתכנון צעדי ההרבעה הדרושים, ומבצע אותם בייעוץ וקבלת החלטות עם גופי העמותה המוסמכים.

 

10.              המפקח

1.              הועד ממנה ומפטר את המפקח.

2.              המפקח מדווח לועד ולאסיפת החברים, את ממצאיו בעניין הבטחת ניהול נאות של ספרים וכספים.

א.              הועד חותם על הסכם עבודה עם המפקח המותאם לתנאי ההסכמים הקיבוציים וחוקי העבודה.

ב.              המפקח יהיה נוכח בכל הישיבות והאסיפות. יש לו זכות דיבור והוא רשאי להגיש הצעות, אך אין לו זכות הצבעה במסגרת ישיבות הועד.

3.              העמותה תקים ותנהל משרד לניהול העסקים השוטפים.

4.              המפקח מתחייב להמציא לכל חבר עמותה, על פי בקשתו, העתק אחד של תקנון העמותה ושל ספר כללי ההרבעה (תוך 4 שבועות).

 

11.              חשבונאות

1.              הדו"ח הפיננסי השנתי ייבדק על ידי מבקר חשבונות, הנבחר על ידי אסיפת החברים לתקופת כהונה של 3 שנים. בחירה מחדש של מבקר חשבונות, אפשרית.

2.              יש להעביר את מסמכי הכספים למבקר החשבונות 4 שבועות לפני האסיפה הכללית השנתית.

3.              מבקר החשבונות יבדוק את הדו"ח הפיננסי של שנת העסקים שעברה וידווח על תוצאות הבדיקה בעת אסיפת החברים.

4.              מבקר החשבונות יצביע על פגמים שנתגלו, ואשר מקורם בהתנהגות בלתי הולמת באופן מחמיר של בעלי תפקידים בענייני כספים  ויודיעו לועד בהתאם ולאלתר. הועד יזמן אסיפת חברים שלא מן המניין. היה והועד לא יזמן אסיפת חברים שלא מן המניין תוך תקופה מתאימה, יזמן מבקר החשבונות אסיפת חברים. במקרים כנ"ל ימונה גם מבקר חשבונות מסכם.


5.              מבקר חשבונות מסכם ימונה על ידי הועד. היה והועד לא יבצע את המינוי, יתבצע המינוי על ידי מבקר החשבונות. על מבקר חשבונות מסכם להיות אישיות בלתי תלויה וחסר פניות, אשר לו הידע וההכשרה המקצועיים, ואשר אינו שייך לכל גוף אשר פעולותיו הנם נושא הבקרה. במידה ואין בידי העמותה למלא אחר התחייבויותיה, ידווח מבקר החשבונות המסכם את השגותיו לרשם העמותות.

6.              על פי דרישת הועד ימסרו המפקח והמנכ"ל לאחר חלוף מחצית השנה דיווח חצי-שנתי.

 

12.              פירוק העמותה

1.              החלטה על פירוק העמותה תתקבל על ידי אסיפת חברים שלא מן המניין אשר תזומן במיוחד למטרה זו.

2.              לקבלת החלטה על פירוק העמותה נחוץ רוב של 3/4 הקולות שהצביעו.

3.              עם פירוק העמותה תמנה אסיפת החברים מפרק, ותקבל החלטה להעברה כל נכס אשר יוותר לאחר מילוי אחר כל ההתחייבויות, כתרומה לארגון ללא מטרות רווח הפועל למען איכות הסביבה בישראל.

4.              ועד העמותה האחרון יודיע לרשות המוסמכת תוך ארבע שבועות לאחר קבלת ההחלטה על הפירוק מרצון של העמותה. הוא מתחייב לפרסם, בתוך אותה תקופה, על הפירוק מרצון בעיתונות במדור לפרסום הודעות רשמיות.

 

13.              בית הדין לבוררות

1.              כל סכסוך הקשור ביחסי העמותה יוגש להחלטה בפני בית הדין לבוררות. במידה ובית הדין לבוררות אינו רואה עצמו מסוגל להעביר פסק בוררות תוך שמונה שבועות לאחר הדיון, יש להודיע על כך לאלתר לחבר הנדון.

2.              בית הדין לבוררות יחליט רק בעניינים אשר אינם מוסדרים במסגרת התקנון.

3.              בית הדין לבוררות מורכב מ-3 מחברי העמותה. הוא יורכב באופן בו כל צד בסכסוך יודיע לועד בכתב תוך שמונה ימים את שמו של חבר אחד אותו הוא מבקש למנות כבורר. הועד ואותו חבר יבחרו ברוב קולות יושב ראש לבית הדין לבוררות. במקרה של שוויון קולות, יוחלט על מינויו של יושב הראש בהגרלה בין הצדדים.

4.              בית הדין לבוררות יקבל את החלטתו ברוב רגיל בנוכחות כל חבריו. הוא יקבל את החלטותיו על פי מיטב ידיעתו ומצפונו. החלטותיו תהיינה סופיות במסגרת העמותה.

14.              נהלים

              הנהלים קובעים את תחום הפעילות ו/או קובעים את סמכויותיהם של בעלי התפקידים שמונו על ידי אסיפת החברים, או על ידי גופי העמותה, והפועלים במשרות כבוד למען העמותה.

15.              מקום שיפוט

              מקום השיפוט המוסמך לסכסוכים בין העמותה לבין חבריה הוא - ללא קשר לסמכותו של בית הדין לבוררות - בית המשפט המוסמך בישראל.

 

16.              תנאי מסכם

              במידה ותנאי כלשהו בתקנון זה עומד בסתירה לחוק, אין הדבר נוגע לכל יתר תנאיו. במקרה של ספק יש לפרש את התנאים באופן הקרוב ביותר למשמעות התקנון ולהבנתם של רוב חברי העמותה.

 

 

 

 


[1] הערת מתרגם: אסיפת החברים הנה הגוף המקביל לאסיפה הכללית. אך מאחר וקיים גם בגרמנית המושג "אסיפה כללית" (Generalversammlung), החלטתי להתאים את התרגום למושג הבא לידי שימוש במסמך.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser